www.eprace.edu.pl » zarzadzanie-bhp » Część praktyczna

Część praktyczna

Geneza tematu, tezy i celu pracy dyplomowej

Zakład X jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta i w jego imieniu gospodaruje gminnym zasobem nieruchomości. Reprezentuje miasto w zakresie realizowania uprawnień wykonywania obowiązków jako właściciela komunalnych zasobów mieszkaniowych wynikających z Ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali, prowadzi również administrację zleconą nieruchomości na podstawie umów cywilno-prawnych zawartych z osobami trzecimi.

Taki status prawno – organizacyjny oraz domena działalności Zakładu X wymagają szczególnej troski i dbałości w budowaniu pozytywnych relacji z otoczeniem. Wskutek rosnących wymagań klientów, powziętych planów starań o utrzymanie wypracowanej pozycji na lokalnym rynku, potrzeby pozyskiwania nowych klientów oraz rosnącego znaczenia zewnętrznych standardów zarządzania kierownictwo Zakładu X podjęło decyzję o zainicjowaniu działań, których celem będzie stworzenie, przygotowanie do certyfikacji oraz wdrożenie systemu zarządzania jakością opartego na międzynarodowej normie ISO 9001. Podjęte działania zaowocowały przeprowadzeniem przez zewnętrznych konsultantów bezstronnego auditu wstępnego, który miał na celu dokonanie kompleksowego przeglądu i analizy funkcjonowania rozwiązań organizacyjnych w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 9001-2001. Na podstawie obiecujących i optymistycznych wyników tego auditu, który wykazał znaczną zgodność z podstawowymi wymaganiami normy, Dyrektor Zakładu X podjął decyzję o rozpoczęciu wdrażania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.

Kolejnymi krokami było wyznaczenie Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników i dla kierownictwa Zakładu z zakresu zarządzania jakością. Dzięki wspólnemu wysiłkowi pracowników i kierownictwa dokładnie zidentyfikowano i opisano procesy realizowane w Zakładzie, a także przygotowano niezbędną, specyficzną dla ISO, dokumentację tzn. Księgę Jakości, Politykę Jakości, a także procedury i instrukcje dotyczące realizowanych w Zakładzie usług. Działanie systemu w przedsiębiorstwie sprawdzili specjalnie przeszkoleni auditorzy wewnętrzni rekrutowani spośród osób najbardziej zaangażowanych w realizację projektu – przy zachowaniu zasady ich bezstronności od auditowanych działań.

Ostatnim krokiem przed przeprowadzeniem w Zakładzie przeglądu certyfikującego SZJ przez niezależnych auditorów był przegląd systemu zrealizowany przez kierownictwo Zakładu. W marcu 2003 roku w Zakładzie X odbył się audit certyfikujący na zgodność SZJ z normą ISO 9000:2000, w wyniku którego auditorzy wnioskowali do Jednostki Certyfikującej o wydanie Zakładowi Certyfikatu TUV CERT/TUV Nord.

Po otrzymaniu certyfikatu personel Zakładu uświadomił sobie, że codzienne funkcjonowanie systemu, choć nie tak spektakularne jak jego tworzenie, również wymaga dużego nakładu pracy ze strony auditorów wewnętrznych, uwagi kierownictwa i przede wszystkim zaangażowania pracowników. Wąska część załogi Zakładu zdała sobie również sprawę, że wdrożenie SZJ jest dopiero pierwszym krokiem procesu usprawniania zarządzania w przedsiębiorstwie i naturalnym kolejnym etapem tego procesu powinno być wdrażanie innych systemów zarządzania kompatybilnych z SZJ. Niestety, kierownictwo Zakładu w perspektywie najbliższych lat nie przewiduje rozszerzania systemowego podejścia do zarządzania na inne obszary działalności przedsiębiorstwa, aczkolwiek nie wyklucza zmiany planów. Taki stan rzeczy spowodował, że niektóre osoby spośród załogi postanowiły pod wpływem sukcesów i doświadczeń płynących z wdrażania SZJ oraz w ramach doskonalenia systemu opracowywać różne koncepcje integracji SZJ z innymi systemami zarządzania. Jedną z takich powstających koncepcji jest Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Pracy przewidujący możliwość przyłączenia trzeciego systemu w przyszłości. Opracowanie tej koncepcji wymaga gruntownego rozpoznania tematu, co wiąże się między innymi z poznaniem struktury i charakterystyki funkcjonującego w Zakładzie SZJ, problematyki ZBP w ogólności i w odniesieniu do Zakładu X, wymaga ponadto znajomości wymagań i elementów SZBP oraz znajomości podejść do integracji systemów zarządzania. Ta wiedza w przeważającym stopniu zdeterminuje powodzenie prac nad koncepcją SZJiBP w Zakładzie X.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Metodologia


Procesy i podmioty w Zakładzie X - możliwości integracji


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.