www.eprace.edu.pl » zarzadzanie-bhp » Część praktyczna » Procesy i podmioty w Zakładzie X - możliwości integracji

Procesy i podmioty w Zakładzie X - możliwości integracji

Integracja na poziomie procesów polega na znajdowaniu najlepszych rozwiązań w zakresie poszczególnych obszarów działalności Zakładu, uwzględniających jednocześnie aspekty jakości i bezpieczeństwa pracy. Aby możliwości integracji zidentyfikować i wykorzystać konieczne jest ujęcie systemowe tych obszarów oraz zaangażowane w nich podmioty i zachodzące procesy. Wyróżnione w działalności Zakładu procesy przedstawia tabela 2.

Tab.2. Procesy i procedury w Zakładzie X. Źródło: opracowanie własne na podstawie Księgi SZJ.


Kod Proces Procedura
CDS Doskonalenie SZJiBP
PDS/DOK
Nadzorowanie dokumentacji SZJiBP
PDS/AUD
Audity wewnętrzne
PDS/KiZ
Działania korygujące i zapobiegawcze
PDS/PRZ
Przegląd systemu przez kierownictwo
PDS/NPN
Nadzorowanie produktu niezgodnego
BEN Bieżąca eksploatacja nieruchomości
BEN/UPC
Utrzymanie porządku i czystości
BEN/ZU
Zawieranie umów na dostawę mediów
BEN/ RU
Realizacja umów na dostawę mediów
BEN/DOK
Prowadzenie i aktualizacja dokumentów dotyczących nieruchomości
PNZ Przejmowanie nieruchomości do zarządzania Przejmowanie nieruchomości do zarządzania
ZUN Zawieranie umów najmu i dzierżawy
ZUN/P
Zawieranie umów najmu i dzierżawy – przychodnie
ZUN/LU
Zawieranie umów najmu i dzierżawy – lokale użytkowe i garaże
ZUN/LM
Zawieranie umów najmu – lokale mieszkalne
ZEB Zebrania Zebrania
ROZ Rozliczenia użytkowników i właścicieli
ROZ/NAJ
Rozliczenia z tytułu najmu i dzierżawy lokalu
ROZ/WŁA
Rozliczenia z tytułu własności lokalu
ROZ/ODB
Rozliczenia odbiorców usług i mediów
ROZ/W1
Windykacja należności od właścicieli lokali
ROZ/W2
Windykacja należności od właścicieli lokali mieszkalnych
ROZ/W3
Windykacja należności od właścicieli lokali użytkowych
ROZ/SĄD
Ewidencja i monitoring spraw sądowych
ROZ/KOM
Ewidencja i monitoring spraw komorniczych

Tab.2. Ciąg dalszy.


ZP Zarządzanie personelem
ZP/REK
Rekrutacja personelu
ZP/SZK
Szkolenia personelu
ZP/AN
Sporządzanie analiz kadrowych
ZP/ADM
Administrowanie zasobów ludzkich
PRF Plan rzeczowo-finansowy Plan rzeczowo-finansowy
BOT Bieżąca obsługa techniczna
BOT/DOK
Prowadzenie ewidencji i dokumentacji technicznej nieruchomości
BOT/PPT
Przeprowadzanie przeglądów technicznych budynków
BOT/ROK
Sporządzanie planów remontów rocznych oraz ich korekt
BOT/5
Sporządzanie planów remontów pięcioletnich oraz ich korekt
BOT/REM
Prowadzenie bieżących napraw i konserwacji
BOT/INST
Nadzór nad instalacjami wewnątrz budynków
BOT/POM
Nadzór nad urządzeniami i instalacją kontrolno - pomiarową
ZAK Zakupy Zakupy
ZAK/DOS
Dostawy
ZAK/ROB
Roboty budowlane
ZAK/USŁ
Usługi
ZGŁ Zgłoszenia
ZGŁ/SK
Zgłoszenia skarg i wniosków
ZGŁ/AW
Zgłoszenia usterek, awarii i bieżących konserwacji
ZRZ Zarządzanie ryzykiem zawodowym
ZRZ/OZP
Ochrona zdrowia pracowników
ZRZ/WYP
Rejestracja i analiza wypadków oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych
ZRZ/OPP
Obserwacja procesu pracy
ZRZ/ORZ
Ocena ryzyka zawodowego
ZRZ/KAM
Kampanie bezpieczeństwa pracy

Zaangażowane w obszary integracji podmioty przedstawia tabela 3.

Tab.3. Podmioty Zakładu X. Źródło: opracowanie własne.


Kod Podmioty
K Klienci
KS Klienci instytucjonalni
KD Klienci indywidualni
D Dostawcy
DM Dostawcy mediów
DU Dostawcy usług
DW Dostawcy wyrobów
KO Kooperanci – powiązane jednostki organizacyjne
Ś Środowisko społeczne
P Pracownicy
PK Kierownictwo
PL Pracownicy pierwszej linii
PS Pracownicy sztabu
PO Organizacje pracownicze
N Nieruchomości
NP Nieruchomości użytkowe publiczne
NI Nieruchomości użytkowe indywidualne
NG Nieruchomości mieszkalne gminne
NM Nieruchomości mieszkalne prywatne
W Wyposażenie
WT Maszyny, urządzenia, narzędzia i sprzęt pomocniczy
WI Wszelakie instalacje
WB Akcesoria biurowe
WM Meble i galanteria wnętrz
WO Osprzęt i środki ochrony indywidualnej
Z Zasoby informacyjne
ZA Archiwum
ZB Biblioteka
ZI Informatyczne bazy danych
ZD Dokumentacja systemowa

W tabeli 4., w układzie krzyżowym, przedstawiono zakres powiązań procesów i podmiotów. Układ ten pozwala ujawnić możliwości integracji zarządzania jakością i zarządzania bezpieczeństwem pracy. Szczególnie możliwości te uwidaczniają się w miejscach, w których aspekty zarządzania jakością i zarządzania bezpieczeństwem pracy dotyczą wspólnych podmiotów Zakładu. Wyróżnić wśród nich można obszary nie dające możliwości integracji oraz te, w których możliwa jest integracja częściowa lub pełna. Uzupełnienie treści tabeli 4. stanowi mapa procesów przedstawiona na rysunku 18.

Tab. 4. Możliwości integracji procesów i podmiotów w Zakładzie X. Źródło: opracowanie własne.


Podmioty Procesy
CDS BEN PNZ ZUN ZEB ROZ ZP PRF BOT ZAK ZGŁ ZRZ
klienci X X
X X X
X X X X X
dostawcy X X
X X X
X
kooperanci X X X X X X
X X

X
środowisko społeczne X X

X


X
X X
pracownicy X XX X X
X X
nieruchomości X X X X


X X
X X
wyposażenie X X X X


X X
X X
zasoby informacyjne X X X X X X X X X X X X

X - zakres procesu,

- możliwość częściowej integracji,

- możliwość pełnej integracji.

Z krzyżowego układu tabeli 5. wypływa szereg spostrzeżenia i wniosków. Najważniejszymi są:


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.