www.eprace.edu.pl » zarzadzanie-bhp » Część teoretyczna

Część teoretyczna

Wprowadzenie

Postęp cywilizacyjny ludzkości zmierza do wyzwolenia możliwości intelektualnych tkwiących w pojedynczym człowieku i w zespołach ludzkich. Obserwacja ludzkiego wysiłku i jego opis stanowi niezbędny materiał do rozważań analitycznych, dający teoretyczne podstawy do rozwinięcia umiejętności konstruowania narzędzi, które zastępują wysiłek ludzkich mięśni i zwiększają efektywność ludzkiego umysłu. Doskonalenie narzędzi pracy i umiejętne ich wykorzystanie lepiej służy realizacji zamierzonych przez człowieka celów.

Tworzenie dóbr materialnych o dużym lub wysokim stopniu złożoności wymaga wspólnej pracy wielu ludzi. Zespół ludzki pracujący dla jednego celu musi podlegać koordynacji, aby jego wysiłek nie został zmarnowany. Zasada koordynacji pracy ludzi dążących do osiągnięcia tego samego zadania obowiązuje również tam, gdzie produktem finalnym jest świadczona usługa.

Organizacja pracy i kierowanie zespołami ludzkimi jest wyodrębnioną dziedziną wiedzy, której posiadanie jest obecnie niezbędne dla personelu sprawującego funkcje zarządzające w każdym współczesnym przedsiębiorstwie.

Zadaniem przedsiębiorstw, które organizują ludzi do wykonania określonych zadań, jest zaspokajanie potrzeb własnych i otoczenia czyli wytwarzanie dóbr lub usług w sposób zadowalający odbiorców i wytwórców, to znaczy tak, aby były one bezpieczne i odpowiedniej jakości.

Transformacja ustrojowa, jaka dokonała się w Polsce na przełomie lat 90. XX wieku oraz gospodarcze otwarcie się kraju na arenie międzynarodowej tudzież konieczność rodzimych przedsiębiorstw sprostania nowej konkurencji, spowodowały zasadniczy zwrot w podejściu do problematyki zarządzania. Zmiany w tym zakresie objęły przede wszystkim przyjęcie zachodnich standardów.

Pierwszym etapem ewolucji, jaki przechodzi każda firma, jest zarządzanie organizacją oparte na standardach jakości, które dziś tworzą normy serii ISO 9000:2000 - w przedsiębiorstwie ujęte w system zarządzania jakością. Stanowią one punkt wyjściowy w kontaktach handlowych. Brak certyfikatu często zamyka drogę w prowadzeniu działalności biznesowej i utrudnia wejście na rynki lokalne i zagraniczne. Może także w przyszłości odbić się negatywnie na pozycji rynkowej firmy.

Kolejnym etapem ewolucji zarządzania w organizacji może być szczególna dbałość o pracowników, nie tylko z powodów humanitarnych czy etycznych, ale ze zwykłego rachunku ekonomicznego. Dla przedsiębiorczości najważniejszym i najbliższym celem jest osiąganie zysku, a to łączy się z właściwym zarządzaniem firmą, nowoczesnym wyposażeniem w maszyny i urządzenia oraz dobrze przygotowaną i sprawną załogą.

Koszty związane z odszkodowaniem za wypadki w czasie pracy oraz koszty procesów sądowych stanowią często poważną stratę finansową firmy. Aby temu zapobiec, wiele organizacji próbuje stworzyć pewien system zabezpieczenia pracowników – System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy. System ten, podobnie jak SZJ, jest nieodzowny z punktu widzenia działalności biznesowej, prowadzenia gry rynkowej oraz budowania przewagi konkurencyjnej.

Konieczne jest uzyskanie dla SZBP odpowiedniego certyfikatu, dokumentu potwierdzającego społeczne zaufanie do wyrobu. Instytucje certyfikujące zanim wydadzą taki dokument, sprawdzają przedtem nie tylko gotowy wyrób, ale również sposób przygotowania produkcji, organizację pracy i zarządzania oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, które powinny być zgodne z polskimi i europejskimi normami.

Najbardziej rozwijające się polskie przedsiębiorstwa oprócz SZJ i SZBP posiadają również System Zarządzania Środowiskiem. Od niedawna zaczęto zauważać wzajemne przenikanie się tych systemów w organizacjach, co zaowocowało tendencją do budowy jednego zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy, jakością oraz środowiskiem. Niektóre przedsiębiorstwa – ewoluując – początkowo łączą dwa systemy pozostawiając możliwość przyłączenia trzeciego systemu w przyszłości.

Integracja ma swoje głębokie uzasadnienie, gdyż pozwala na zaoszczędzenie wysiłku związanego z kilkakrotnym opracowywaniem i wdrażaniem elementów wspólnych oraz pozwala na zbudowanie jednolitego systemu, który będzie łatwiejszy do zaakceptowania przez pracowników, a tym samym można oczekiwać, że będzie on efektywniejszy.

Wprowadzony Zintegrowany System Zarządzania działa poprzez realizację kolejnych wyzwań dla doskonalenia wielu obszarów działania przedsiębiorstwa. To swego rodzaju "przepustka" do osiągnięcia sukcesu, tym cenniejsza, że prowadzi do uporządkowania działalności firmy.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Cele, teza i zakres pracy dyplomowej


Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy


System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy


System Zarządzania Jakością – zarys problemu


Integracja systemów zarządzania


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.