www.eprace.edu.pl » zarzadzanie-bhp » Część teoretyczna » Integracja systemów zarządzania

Integracja systemów zarządzania

Zintegrowane Systemy Zarządzania to kilka współdziałających ze sobą i uzupełniających się podsystemów przedsiębiorstwa. W tym konkretnym przypadku mamy na myśli Systemy Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskiem oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Od niedawna zaczęto zauważać wzajemne przenikanie się tych systemów w organizacjach i dlatego powstała koncepcja Zintegrowanych Systemów Zarządzania, która je ze sobą łączy.

Wprowadzenie ZSZ może przybierać różne formy [ 7]:

Budowanie i wdrażanie ZSZ jest tematem budzącym spore kontrowersje w zainteresowanym tym problemem środowisku, co przysparza temu pomysłowi zarówno sympatyków jak i sceptyków. Centralnym punktem niezgody jest stosunek do zasadności ponoszenia kosztów integracji, ograniczeń zlokalizowanych wewnątrz i na zewnątrz organizacji oraz horyzontu czasowego integracji.

Głównym przemawiającym za integracją faktem jest ogromne podobieństwo w elementach strukturalnych systemów zarządzania [7]:

Zapewnienie jednego, spójnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem wymaga zidentyfikowania podstawowych elementów tych systemów oraz możliwości takiego ich kształtowania, aby spełniały jednocześnie kryteria ekonomiczne funkcjonowania firmy oraz wymagania zawarte w normach ISO serii 9000, ISO serii 14000, PN serii 18000. Identyfikację i zestawienie podobieństw elementów systemów zarządzania przedstawia tabela 1., natomiast model ZSZ przedstawia rysunek 14. [7].

Tab.1. Zbieżność elementów systemów zarządzania zawartych w normach PN-EN-ISO 9001, PN-EN-ISO 14001, PN-N-18001. Źródło [7].

Powiązania między wymaganiami norm
PN-N-18001 PN-EN-14001 PN-EN-9001
4.1. Wymagania ogólne 4.1. Wymagania ogólne 4.2. System jakości 4.2.1. Postanowienia ogólne
4.2. Zaangażowanie kierownictwa i polityka bezpieczeństwa pracy 4.2. Polityka środowiskowa 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa.

4.1.1. Polityka jakości

4.2 Planowanie

4.3.1 Wymagania ogólne


4.2. System jakości

4.2.3. Planowanie jakości

4.3. Planowanie

4.3.2. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka

4.3. Planowanie

4.3.1.Aspekty środowiskowe

4.4. Sterowanie projektem

4.4.4. Dane wejściowe do projektowania

4.4.5. Dane wyjściowe z projektowania

4.3 Planowanie

4.3.3. Wymagania prawne i inne

4.3 Planowanie

4.3.2. Wymagania prawne i inne

4.4. Sterowanie projektem

4.4.4. Dane wejściowe do projektowania

4.4.5. Dane wyjściowe z projektowania

4.9. Sterowanie procesem

4.3. Planowanie

4.3.4. Cele ogólne i szczegółowe

4.3. Planowanie

4.3.2. Cele i zadania

4.2. System jakości

4.2.3. Planowanie jakości

4.3. Planowanie

4.3.5. Planowanie działań

4.3. Planowanie

4.3.3. Program zarządzania środowiskiem

4.2. System jakości

4.2.3. Planowanie jakości

4.4 Wdrażanie i funkcjonowanie

4.4.1. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia

4.4. Wdrażanie i funkcjonowanie

4.4.1. Struktura, odpowiedzialność

4.1. Odpowiedzialność kierownictwa.

4.1.2.1. Odpowiedzialność i uprawnienia

4.1.2.2. Środki

4.4. Wdrażanie i funkcjonowanie

4.4.2. Zapewnienie zasobów

4.4. Wdrażanie i funkcjonowanie

4.4.1. Struktura, odpowiedzialność

4.1. Odpowiedzialność kierownictwa.

4.1.2.2. Środki

4.4. Wdrażanie i funkcjonowanie

4.4.3. Szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja

4.4. Wdrażanie i funkcjonowanie

4.4.2. Szkolenie, świadomość i kompetencje

4.18. Szkolenie

Tab.1. Ciąg dalszy.

4.4. Wdrażanie i funkcjonowanie

4.4.4. Komunikowanie się

4.4. Wdrażanie i funkcjonowanie

4.4.4. Komunikowanie się

4.1. Odpowiedzialność kierownictwa.

4.1.1. Polityka jakości

4.4. Wdrażanie i funkcjonowanie

4.4.5. Dokumentacja SZBP

4.4. Wdrażanie i funkcjonowanie

4.4.4. Dokumentacja SZŚ

4.4.5. Nadzór nad dokumentacją

4.2. System jakości 4.2.1. Postanowienia ogólne

4.5. Nadzór nad dokumentacją i danymi

4.4. Wdrażanie i funkcjonowanie

4.4.6. Sterowanie pracami i działaniami związanymi ze znaczącymi zagrożeniami

4.4. Wdrażanie i funkcjonowanie

4.4.6. Sterowanie operacyjne

4.2. System jakości

4.9. Sterowanie procesem

4.4. Wdrażanie i funkcjonowanie

4.4.7. Gotowość do reagowania na wypadki przy pracy i awarie

4.4. Wdrażanie i funkcjonowanie

4.4.7. Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie


4.5. Sprawdzanie oraz działania korygujące i zapobiegawcze

4.5.1. Monitorowanie

4.5. Sprawdzanie oraz działania korygujące

4.5.1. Monitorowanie i pomiary

4.10. Kontrola i badania

4.10.1.Postanowienia ogólne

4.11. Nadzorowanie wyposażenia do kontroli, badań i pomiarów

4.11.1. Postanowienia ogólne

4.20. Metody statystyczne

4.5. Sprawdzanie oraz działania korygujące i zapobiegawcze

4.5.2. Auditowanie

4.5. Sprawdzanie oraz działania korygujące

4.5.4. Audit SZŚ

4.17. Wewnętrzne audity jakości
4.5. Sprawdzanie oraz działania korygujące i zapobiegawcze

4.5.3. Zapisy

4.5. Sprawdzanie oraz działania korygujące

4.5.3. Zapisy

4.16. Nadzorowanie zapisów dotyczących jakości
4.5. Sprawdzanie oraz działania korygujące i zapobiegawcze

4.5.4. Działania korygujące i zapobiegawcze

4.5. Sprawdzanie oraz działania korygujące

4.5.2. Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze

4.14. Działania korygujące i zapobiegawcze
4.6. Przegląd wykonywany przez kierownictwo i ciągłe doskonalenie 4.6. Przegląd wykonywany przez kierownictwo 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa.

4.1.3. Przegląd wykonywany przez kierownictwo

Rys. 14. Model Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Źródło [7].Integracja systemów zarządzania na podstawie SZJ

To podejście do integracji traktuje SZJ jako podstawową strukturę, w którą wplecione zostaną elementy pozostałych systemów. Do zintegrowania dokumentacji dochodzi tutaj w sposób polegający na osobnym opracowaniu księgi każdego systemu z osobna. Intensywność integracji na poziomie operacyjnych procedur determinuje przede wszystkim siła zależności i wzajemnych powiązań integrowanych systemów oraz precyzyjne zdefiniowanie obszarów i warunków styczności pomiędzy poszczególnymi obszarami. Największy stopień zintegrowania może zostać osiągnięty na poziomie instrukcji, gdzie potencjalnie każda instrukcja może w sobie łączyć elementy wszystkich trzech systemów.

Rys. 15. Struktura dokumentacji ZSZ na bazie SZJ. Źródło [7].
    1. Integracja systemów zarządzania w ramach TQM.

TQM jest nowoczesną koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem. Jest to filozofia wszechstronnego, zbiorowego wysiłku zorientowanego na ustawiczne doskonalenie organizacji we wszystkich aspektach, sferach i efektach działalności. Obejmuje nie tylko doskonalenie wyrobów czy usług, ale także jakość pracy, technologii, organizacji pracy, procesów marketingowych i wytwórczych zorientowanych na zaspokojenie potrzeb klientów i uczestników organizacji, jej przetrwanie i rozwój.

TQM stanowi rozwinięcie kompleksowego sterowania jakością. Początkowo pojęcie to związane było ze sposobem integrowania różnych działań w dziedzinie jakości, które umożliwiałyby prowadzenie produkcji i dostarczanie usług możliwie najmniejszym kosztem przy pełnym zadowoleniu klienta zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Następnie, wskutek dynamicznego rozwijania się systemowego podejścia do zarządzania różnymi obszarami organizacji, zaczęto TQM postrzegać jako klamrę spinającą funkcjonujące w firmie systemy zarządzania, w szczególności obejmujące obszary jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska naturalnego.

Do integracji tych systemów może dochodzić na co najmniej trzech poziomach [7]:

tak, aby można było realizować elementarne cele TQM, którymi są:

Integracja w organizacji systemów zarządzania w ramach TQM składa się z następujących kroków:

Najważniejszym dokumentem integrującym obszary: jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska naturalnego jest wspólna Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania opisująca na poziomie strategicznym strukturę oraz podstawowe elementy całego ZSZ przedsiębiorstwem zgodnego z koncepcją TQM. Wskazane jest zachowanie jednolitego i spójnego charakteru opisu całego ZSZ tak, aby nadana została jednakowa ranga wszystkim opisywanym obszarom zarządzania.

Rys. 16. Struktura dokumentacji ZSZ w ramach TQM. Źródło [7].Ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania płynie szereg korzyści; do najważniejszych z nich można zaliczyć:komentarze

Wszystko pięknie ale bardzo szkoda że bez bibliografii

skomentowano: 2011-01-24 20:38:00 przez: Karina

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.