www.eprace.edu.pl » zarzadzanie-bhp » Część teoretyczna » System Zarządzania Jakością – zarys problemu

System Zarządzania Jakością – zarys problemu

Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Jakość wg J. Oakland’a to stopień zaspokojenia potrzeb i spełnienia wymagań klienta.

Jakość wg E. Deming’a to przewidywany stopień jednorodności i niezawodności przy możliwie niskich kosztach i dopasowaniu do wymagań.

Jakość wg J. Juran’a to zgodność wyrobu z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

Zarządzanie jakością – skoordynowane działania dotyczące kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości [16].

System Zarządzania Jakością – zbiór wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących elementów do ustanawiania polityki i celów, i osiągania tych celów do kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości [16]. Kwestię budowy i wdrożenia w organizacji SZJ reguluje seria międzynarodowych norm ISO 9000.

Z historycznego – ewolucyjnego – punktu widzenia proces rozwoju SZJ można podzielić na cztery etapy:

Wdrażanie i funkcjonowanie

Decydujący wpływ na wdrożenie SZJ w przedsiębiorstwie:

Przed wdrożeniem w organizacji SZJ jednym z pierwszych zadań jest opracowanie schematu organizacyjnego. Drugim zadaniem jest jednoznaczne określenie odpowiedzialności i uprawnień pracowników. Realizacja tego zadania daje wysokie prawdopodobieństwo prowadzenia prac wdrożeniowych przez osoby kompetentne oraz wysoki poziom sprawności i skuteczności ich działania. SZJ ma zapewnić w organizacjach zaprowadzenie jasnych uregulowań odnośnie kształtowania środowiska pracy, komunikowania się wewnątrz organizacji i pomiędzy innymi organizacjami, pozyskiwanie informacji o funkcjonowaniu systemu oraz wprowadzenie mechanizmów jego ciągłego doskonalenia.

Proces wdrażania SZJ składa się zasadniczo z sześciu kroków:

Wdrażanie i funkcjonowanie SZJ wymaga od organizacji stosowania, zgodnych z normą ISO 9000, następujących zasad:

Dokumentacja

W zależności od wielkości oraz rodzaju prowadzonej działalności przez przedsiębiorstwo zakres dokumentacji SZJ dla poszczególnych firm może być różny. W każdej sytuacji zakres dokumentacji nie powinien być szerszy niż wynika to z rzeczywistych potrzeb organizacji przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że ustalona dokumentacja w pełni zabezpiecza wdrożenie, utrzymanie oraz doskonalenie SZJ.

Rys. 13. Poziomy dokumentowania w SZJ. Źródło: opracowanie własne.Dokumentacja SZJ jest uporządkowana hierarchicznie. Najwyższy szczebel tworzą dokumenty zewnętrzne, na które składają się normy międzynarodowe z serii ISO 9000 i normy krajowe (definiują ogólne wymagania) oraz normy branżowe (definiują specjalne wymagania klientów). Niższy szczebel stanowią dokumenty wewnętrzne – dokumenty systemu, na które składają się:

Księga jakości jest najważniejszym dokumentem SZJ. Opisuje politykę jakości oraz zakres SZJ, a także zasięg jego obowiązywania w organizacji. Księga jakości dokumentuje i udowadnia zdolność jakościową organizacji, określa cele jakościowe, podział zadań, kompetencji i obowiązków personelu, który wykonuje i nadzoruje prace mające wpływ na jakość wytwarzanych wyrobów czy świadczonych usług. Księga może także obejmować udokumentowane procedury lub odwoływać się do nich. Zazwyczaj jest opracowywana dla całego przedsiębiorstwa, lecz w uzasadnionych przypadkach może być także tworzona dla wydzielonych wydziałów organizacji. Księga jakości , tak jak i pozostałe elementy dokumentacji SZJ, powinna być nadzorowana, czyli na bieżąco przeglądana i aktualizowana, a wprowadzone zmiany zatwierdzone.

Procedury postępowania opisują szczegółowo warunki wykonania i kontrolę działań związanych z przeprowadzeniem różnorodnych zadań lub zarządzaniem jakością tych działań. Procedura ma charakter operacyjny i jest adresowana do konkretnych osób odpowiedzialnych za ich realizację w przedsiębiorstwie. Oprócz osób odpowiedzialnych procedura powinna określać zakres stosowania, tryby wykonawcze, warunki, które należy spełniać i przestrzegać, kryteria wyboru postępowań alternatywnych. Ponadto procedura powinna odnosić się do innych dokumentów, ich stosowania, opracowywania, rozpowszechniania oraz aktualizowania.

Instrukcje to dokumenty szczegółowe, opracowywane dla konkretnych stanowisk. W instrukcjach podany jest opis, jak poszczególne działania przewidziane w procedurach winny być realizowane. Instrukcje należy opracować tylko wtedy, gdy jest niezbędna dla poprawnego wykonania działań mających znaczenie dla jakości.

Zapisy jakości stanowią dowód, że w SZJ są realizowane cele nakreślone w księdze jakości, a następnie uszczegółowione w procedurach. Zapisy jakości mają postać raportów z auditów i przeglądów SZJ, a także rejestrów dostawców, ewidencji niezgodności. Od pozostałych dokumentów odróżnia je brak zmian po ich stworzeniu.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.